Az etikai kódex a Fegyelmi Szabályzat magatartásra vonatkozó kiegészítése.
 
Az etikai kódex tárgya:
 
Egy olyan általánosan és sokoldalúan megfogalmazott magatartásszabály, melynél elengedhetetlen mesterek és tanítványaik számára a helyes viselkedés és magatartás
 
Az etikai kódex célja:
 
- az egységes Taekwondo – szellem kialakítása, – a hierarchia megszilárdítása,
- a szakosztályi csapatközösségek egészséges légkörének kialakítása,
- a tagoknak az élet okozta lelki nehézségek Taekwondoshoz illő magatartással való leküzdése,
- a tagok identitás tudatának kialakítása, – pozitív életszemlélet kialakítása,
- fegyelmezett viselkedéssel, kemény edzéssel még több versenyeredmény elérése,
- olyan egészséges életforma kialakítása, melyben a kudarcok is ösztönzőleg hatnak a siker elérésére.
 
Feladata:
 
- a kezdő számára viselkedésmintát mutasson, – a haladó számára útmutatót adjon,
- a mester számára meghatározza a lelki és erkölcsi nevelés irányvonalát.
Egy olyan kép kialakítása a Taekwondoról a tagok magatartásán keresztül, melyre maximálisan ráillik az ” olimpiai sport harcművészet ” megnevezés.
 
 
1. § ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
l. Belépéskor a tagok kijelentik, hogy semmilyen általuk ismert testi, vagy szervi elváltozásban nem szenvednek. A taekwondoinok, egészségi állapotuk és fizikai teher-bíró képességük ismeretében, saját felelősségükre vesznek részt az edzéseken, bemutatókon edzőtáborokon, vizsgákon és a versenyeken !
A rendszeres sportorvosi vizsgálatra eljárnak.
 
2. A tagok kijelentik, hogy teljesítmény fokozása céljából nem alkalmaznak olyan eljárást, amely:
 
mesterségesen módosítja a vér alkotóelemeit vagy biokémiáját,
átmenetileg befolyásolja a személyiségi reakciókat,
azzal a céllal szünteti meg vagy csökkenti a fájdalmat vagy egyéb figyelmeztető tüneteket, hogy a sportoló olyankor is képes legyen meghatározott teljesítményt nyújtani, amikor az állapota miatt nem lenne kívánatos,
megváltoztatja az életkornak és nemnek megfelelő tulajdonságokat.
A sportteljesítmény fokozására nem adható olyan gyógyszer, kábítószer, pszihotrop anyag, gyógyszernek nem minősíthető gyógyhatású anyag, továbbá egyéb gyógyító eszköz, amely módosítja a szellemi és fizikai képességet.
Tilos továbbá ezen anyagok tárolása, terjesztése, továbbítása, adás-vétele és tűrése. Ha valamely taekwondoin illetve mester tudomást szerez ilyen és ehhez hasonló ügyletekről, köteles azt haladéktalanul a Fegyelmi és Etikai Bizottságnak jelenteni. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy hasonló dopping ügyletekben részt vesz, a Taekwondoból fegyelmi eljárással azonnali hatályú kizárását eredményezheti.
3. A tagok továbbá kijelentik, hogy korábban büntetve nem voltak. Taekwondo tudásukat kívülálló személyeknek nem adhatják át.
A tagok kijelentik, hogy megszerzett Taekwondo tudásukkal semmilyen körülmények között nem élnek vissza.
 
 
2§ EDZŐTERMI ELŐÍRÁSOK
 
1. Az edzőterembe utcai cipővel belépni, ott enni, inni; dohányozni, hangosan beszélgetni, komolytalanul viselkedni szigorúan tilos! ( Ez a látogatókra is vonatkozik ! )
 
2. A Dojangba való be-, illetve kilépéskar minden taekwondoin meghajlással köteles köszönni a teremben tartózkodó legmagasabb övfokozatú mester irányába.
Fekete övesek távolléte esetén a jelenlevő rangidős edzésvezető, vagy a csapatzászló felé történik a tiszteletadás. Tiszteletadásnál a törzs 30 ° -os, a fej 45 ° – os szögben hajlik meg. Köszönésként a mesterek felé – mind az edzőteremben, mind pedig az utcán, vagy egyéb helyeken is – a meghajlás kötelező! (Minden esetben az alacsonyabb övfokozatú hajoljon meg először.)
 
2. A mester megszólítása ” Sabom-nim” – magyarul: mester – az országos vezető, alapító mester megszólítása: Kwang jang-nim “.
 
4. Mindenkinek be kell tartani a magasabb övfokozatúak felé a tiszteletadás szabályait.
 
5. Az edzés csakis a klubvezető-mester, vagy a megbízott helyettese jelenlétében ( illetve tudtával és engedélyével ) kezdhető el.
 
6. Az edzésekről késni, vagy hamarabb elmenni nem, vagy csak nagyon indokolt esetben lehet.
 
7. A sérülések megelőzése végett a tanítványok nem viselhetnek az edzéseken sem ékszereket, sem fémtárgyakat (órát, gyűrűt, láncot, fülbevalót, karkötőt, stb.) szemüvegben tilos küzdeni, de az edzéseken saját felelősségére bárki használhatja. Minden tanítvány köteles kéz- és lábkörmeit rendszeresen rövidre vágni, a foglalkozásokon tisztára mosott ruhában, ápoltan megjelenni.
 
8. Taekwondo egyenruhában, a teremben tartózkodók csak a földre ülhetnek pihenés céljából.
 
9. A klubban a rendért a legmagasabb övfokozatú színes övesek a felelősek és kötelességük a fegyelem bármilyen eszközzel való betartatása.
 
10. A foglalkozások megkezdése előtti idot a tanítványok technikai tudásuk, fizikai képességeik fejlesztésére fordítsák.
 
11. A tanfolyami és tagdíjakat pontosan fizessék be, aki többszöri felszólításra sem rendezi anyagi lemaradását, fegyelmi büntetést kap.
 
12. Mindenki hang nélkül és a legjobb tudását nyújtva, keményen dolgozzon meg az eredményekért.
 
13. Tudni kell önfegyelemmel viselni a terhelések okozta fájdalomérzetet, fáradságot, kellemetlenséget.
 
I4. Egy edzőtermet  – az oda belépok alázatos magatartása,
- az ott végzett kemény munka,
- a Taekwondo szelleme teszi Dojanggá !
 
 
Mikor kell meghajolni:
 
- terembe be- és kilépéskor
 
- páros gyakorlatok előtt, után a párod felé
 
- magasabb öves felé, megszólítás előtt, majd megköszönni a válaszát
 
- töréstechnika előtt, után, bemutatón a közönség felé, vizsgán a vizsgáztató felé
 
- övvizsga területére be- és kilépéskor
 
- edzőtermen kívül is, ha magasabb övessel vagy mesterrel találkozol, köszönés- képpen
 
- versenyen, mérkőzés előtt, után a bírók, az ellenfeled és a mestered felé.
 
 
 
3.§ A VIZSGA ELőÍRÁSAI
 
1. A vizsgaterület az edzőteremnek padokkal, vagy más egyéb módon elválasztott része, amelyen a taekwondoinok számot adnak megszerzett fizikai és szellemi képességeikről.
 
2.  A vizsgaterületre való minden be- illetve kilépéskor a vizsgázó meghajlással köteles köszönni a vizsgáztató irányába.
Folyamatos és/vagy igazolatlan távolmaradások övvizsgáról való eltiltást, a klubból való kizárást eredményezhetik.
 
3. A vizsgaterületen csak a vizsgáztató instruktor, a vizsgát vezető mester és az aktuálisan vizsgázók tartózkodhatnak. Felkészülésre az edzőteremnek erre kijelölt részében van lehetőség.
 
4. Vizsgáról elkésni nem lehet, aki elkésik, nem vehet részt a vizsgán.
 
5. Tilos a vizsgán az ékszerek, fémtárgyak, valamint a tornacipő illetve Taekwondo-cipő viselése. Tisztára mosott, vasalt ruhában ápoltan kell megjelenni.
 
6. A taekwondoinok kötelesek a felkészülést csendben végezni, illetve miután levizsgáztak, észrevételeiket az edzőtermen kívül megosztani egymással.
 
7. A taekwondoinoknak fel kell hívniuk családtagjaik, hozzátartozóik figyelmét az edzőtermi előírásokra. A beszélgetés, az ” átjáróház ” zavarja a vizsgáztatót, illetve a vizsgázókat.
 
8. Vizsgára csak az jelentkezhet, aki:
 
- az MTKDSZ felügyelete alatt működő szakosztály tagja,
- tagdíját és tanfolyami díját pontosan fizeti,
- az edzéseken rendszeresen és teljes intenzitással vesz részt, valamint
- edzője vizsgára javasolja.
9. Vizsgán csak a pillanatnyi teljesítmény értékelhető, nem elegendő pusztán a taekwondoban eltöltött idő. Aki sérülés vagy bármely más okból kifolyólag nem tudja teljesíteni a vizsga-követelményeket, nem méltányolható értékelés szempontjából.
10. A vizsgázó köteles vizsgára jelentkezéskor a kék könyvét leadni, illetve vizsgadíját befizetni, ezek hiányában nem kezdhető meg a vizsga.
 
11. Az övszínek közötti különbség a Taekwondoban eltöltött idő és tudásszint közötti eltérést mutatja. Vizsgára jelentkezés nem jelenti automatikusan a sikeres vizsga meglétét.
 
12. A vizsgáztató hozzáértését senki sem kérdőjelezheti meg. A vizsgázó köteles azt a gyakorlatot végrehajtani, amit a vizsgáztató kér tőle.
 
13. A taekwondoin köteles a vizsgáztató döntését szó nélkül tudomásul venni. Amennyiben ellentétes véleményének hangot ad, vagy bármely más módon a vizsgáztató, vagy társai tudomására hozza, fegyelmi vétséget követ el: ez a Taekwondoból való kizárást vonhatja maga után.
 
14. Folyamatos és/vagy igazolatlan távolmaradások övvizsgáról való eltiltást, a klubból való kizárást eredményezik. A tanfolyami és tagdíjakat pontosan fizessék be, aki többszöri felszólításra sem rendezi anyagi lemaradásait, fegyelmi büntetést kap.
 
 
4.§ A VERSENY ELOÍRÁSAI
 
1. A versenyen mindenki saját felelősségére indul. Tudatában van a versenyszabályoknak, és magára nézve kötelező érvényűnek tartja azokat. 18 éves kor alattiak csak írásbeli szülői engedéllyel versenyezhetnek.
 
2. A verseny területén a taekwondoinok ( versenyzők, edzők, bírók, vezetők ) fegyelmezetten, kulturáltan viselkedjenek. Tilos a versenyen ittasan megjelenni, a verseny területén szeszesitalt fogyasztani, dohányozni, szemetelni illetve káromkodni.
( Ez a nézőkre is vonatkozik ! )
 
3. A taekwondoin köteles felhívni a hozzátartozók, nézők figyelmét a verseny előírásaira.
 
4. A látogatók csak az arra kijelölt helyen fogyaszthatnak szeszes italt, illetve dohányozhatnak.
 
5. A verseny rendezői a sportszerűtlenül viselkedőket eltávolíthatják az esemény helyszínéről.
 
6. Tilos a verseny területére bármilyen fegyvernek minősülő tárgyat behozni, ezt a rendezők elveszik.
 
7. A szurkolók egymás közötti nézeteltéréseiket igyekezzenek a verseny területén kívül rendezni. A vonatkozó jogszabályok megtalálhatók a Polgári Törvénykönyv paragrafusaiban.
 
8. A versenyen való viselkedésével mindenki nagyban hozzájárul a Taekwondoról kialakított kép megítélésében.
 
9. A verseny hangulatát a klubtagok és a nézők viselkedése határozza meg, ezért igyekezzen mindenki csapattársa buzdításával foglalkozni, ne ócsárolja ellenfelét.
 
10. A versenyző tisztelje ellenfelét és az olimpia, valamint a harcművészetek tanításainak megfelelően a ” Fair Play ” szellemében kövessen el mindent a győzelemért.
 
11. A bíró(k) munkáját senki sem kérdőjelezheti meg, illetve nem befolyásolhatja. A bíró(k) döntését senki sem bírálhatja felül. Ha valamelyik versenyző vagy edző hangot ad ellenvetésének, vagy bármely más módon kifejezi a bírói döntéssel ellenkező véleményét, úgy intést, súlyosabb esetben a versenyző versenyből való kizárását eredményezheti.
 
12. A versenyzőnek el kell tudni viselni a győzelem és vereség pozitív illetve negatív élményét. Mindkét esetben önfegyelmet kell gyakorolnia. Győzelem esetén ne provokálja a dicséretet, ne ajnározza magát és legfőképp ne alázza meg ellenfelét. Vereség esetén a bírók munkájának elemzése helyett saját hibáit összeszedve, edzője segítségével dolgozza ki a következő versenyig esedékes felkészülési teendőket.
 
13. A dobogóra felállni, illetve helyezést átvenni csak dobokban, vagy a csapat egységes melegítőjében lehet. Versenyző akadályoztatása esetén ( pl. sérülés ) a versenyzőt a dobogón senki sem helyettesítheti. Ilyen esetben a helyezést a versenyző edzője vagy csapattársa veheti át, a dobogó mellett állva.
 
14. A versenyző elért helyezését nem utasíthatja vissza, aki ezt megszegi fegyelmi vétséget követ el.
 
 
 
5. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
Aki ezeket az előírásokat bármilyen formában megszegi, vagy kötelezettségeinek nem tesz kellő mértékben eleget, fegyelmi vétséget követ el és a Taekwondoból ideiglenesen vagy véglegesen kizárható, a fegyelmi vétség súlyosságától függően.
Ezek az előírások a Magyar Taekwondo Szakszövetség klubjaiban kötelező érvényűek és betartatásuk a vezető edzők feladata és felelőssége.
 
Az egyik legfontosabb szabály a római jogból származik:
 
a Taekwondoban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a tanítványok és a mesterek a jóhiszeműség, a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve, minden esetben úgy kötelesek eljárni, ahogyan az adott helyzetben elvárható.
Az Etikai Kódexet az MTKDSZ 1997. április 12-i közgyűlése elfogadta és visszavonásig érvényes.